بارگیری

Lynda - Rendering Fundamentals with Rhino and V-Ray

دسته بندی: Rhino CAD
توسط: Dave Schultze
2 ساعت و 46 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Learn how to make beautiful renderings that showcase your designs with Rhino and V-Ray.

Lynda - Product Design Rendering with Rhino and V-Ray

دسته بندی: Rhino CAD
توسط: Dave Schultze
2 ساعت و 54 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Promote your design concepts better with beautiful product renderings built with Rhino and V-Ray.

Lynda - Architectural Rendering with Rhino and V-Ray

دسته بندی: Rhino CAD
توسط: Dave Schultze
3 ساعت و 53 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Make your architectural designs more realistic and visually compelling. Learn how to render interior and exterior scenes with Rhino and V-Ray.

Lynda - Animation with Rhino and Bongo

دسته بندی: Rhino CAD
توسط: Dave Schultze
2 ساعت و 26 دقیقه
پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
Learn how to take your design presentations to the next level by animating them with motion, using Rhino and the V-Ray and Bongo plugins.

Lynda - SketchUp Rendering Using V-Ray 2

دسته بندی: SketchUp CAD
توسط: Brian Bradley
3 ساعت و 15 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn how to add naturalistic lighting, additional cameras, reflections, and diffuse materials to your SketchUp models with V-Ray.