بارگیری

Lynda - Game Art Asset Texture Pipeline

دسته بندی: 3ds Max 3D + Animation
توسط: Judd Roy
1 ساعت و 34 دقیقه
پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
Keep your game design skills up to date. Learn the most current workflow for modeling an asset in 3ds Max, texturing it in Substance Painter, and importing the mesh and textures into the Unreal game engine.

Lynda - Unreal Essential Training

دسته بندی: Unreal Engine 3D + Animation
توسط: Craig Barr
7 ساعت و 32 دقیقه
مبتدی
زیرنویس انگلیسی
Learn the essentials of creating great games, cinematics, and animations with Unreal Engine 4.

Lynda - Realtime Motion Graphics with Unreal Engine 4

دسته بندی: CINEMA 4D Video
توسط: Scott Pagano
4 ساعت و 17 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
روند کاری گرافیک متحرک خود را با استفاده از قدرت پردازش بلادرنگ موتور آنریل 4 سرعت ببخشید. روش گرفتن هندسه ایستا و پویا را از مایا و C4D فرابگیرید و آن را در آنریل رندر کنید.

Lynda - Unreal Engine Architectural Visualization

دسته بندی: Unreal Engine CAD
توسط: Adam Crespi
3 ساعت و 53 دقیقه
متوسط
زیرنویس انگلیسی
Learn how to showcase an architectural design in real time, using the Unreal 4 game engine.