بارگیری

Lynda - Premiere Pro Guru Audio Finishing Techniques

دسته بندی: Audition Video
توسط: Robbie Carman
4 ساعت و 29 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Pro editor Robbie Carman shows editors crucial techniques for finishing the audio for their video projects, using Adobe Premiere Pro and Audition.