بارگیری

Lynda - Hanson Hsu with Bobby Owsinski Radically Rethinking Room Acoustics

دسته بندی: Acoustics Audio + Music
توسط: Bobby Owsinski
47 دقیقه
مناسب برای همه
زیرنویس انگلیسی
Music producer Bobby Owsinski interviews studio designer Hanson Hsu about his career, influences, and world-class studio designs.